MĒNEŠA PRIEKŠMETS – E. VOLFEILA AKVAREĻU REPRODUKCIJASDobeles pilsdrupu un dzirnavu skatu autors ir vācbaltiešu izcelsmes mākslinieks un grafiķis Ervins Volfeils (1900-1991).

Mākslinieks gleznojis galvenokārt akvareļa tehnikā, attēlojot pilsētu skatus, pilis u. c. ievērojamus objektus, dabas ainavas. Latvijā Volfeils dzīvoja līdz 1939. gadam, kad kopā ar ģimeni izceļojis uz Vāciju. Starpkaru periodā mākslinieks studējis Rīgā, kā arī pasniedzis zīmēšanu un mākslas vēsturi Madonas un Cesvaines ģimnāzijās. Lai gan dzīves gājums galvenokārt bijis saistīts ar Vidzemi, daudzos Volfeila darbos attēloti arī Kurzemes un Zemgales pilsētu skati.

No 1926. līdz 1929. gadam Latvijas telegrāfa aģentūra (LETA) izdeva krāsainu atklātņu sēriju. No 162 atklātnēm 102 bija Volfeila darbu reprodukcijas. Tās bija iespējams iegādāties visās dzelzceļa stacijās “LETA” kioskos.

Dobelē mākslinieks izvēlējies attēlot pilsdrupas un Dobeles dzirnavu ēkas. Mākslas darbi ir nozīmīgs vēstures avots šo pilsētas vēsturē svarīgo vietu izpētē. Visvairāk informācijas Volfeila darbi sniedz tieši par Dobeles dzirnavām jeb agrākās Dobeles muižas kompleksu, kas līdz mūsdienām nav saglabājies un līdz šim mazāk pētīts. Darbs ļauj novērtēt ēku izvietojumu un stāvokli 20. gadsimta pirmajā pusē.

Dobeles muiža pastāvējusi vismaz kopš 16. gadsimta beigām, jo zināms, ka 1600. gadā Kurzemes – Zemgales hercogs Frīdrihs to uzdāvināja sievai Elizabetei Magdalēnai. 1920. gadā muižas zemes tika sadalītas. Dzirnavas Bērzes upes krastā uz dienvidiem no Dobeles pils turpināja darboties līdz 20. gadsimta 40. gadiem.